Skip to content

Reklamačný poriadok

1. PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Ak sa u zakúpeného tovaru vyskytne poškodenie, zákazník má právo tovar reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Zákazník je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené predávajúcim pre používanie a ošetrovanie tovaru v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.
Tovar, na ktorom bola na vyžiadanie zákazníka a po vzájomnej dohode vykonaná úprava (tj. napr. skátenie, zúženie alebo iná krajčírska úprava), nie je možné reklamovať. 

2. MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou, e-mailom. Reklamovaný tovar je možné doručiť osobne, Slovenskou poštou, alebo prostredníctvom prepravcu. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis poškodení, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru alebo poštová doručenka.

3. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za nedostatky, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.
Predávajúci nezodpovedá za chyby v prípade, že:
• si zákazník poškodenie spôsobil sám
• zákazník pred prevzatím tovaru o nedostatku tovaru vedel
• ide o nedostatky, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru
• poškodenie vzniklo v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru jeho nesprávnym či nadmerným používaním
• bol tovar mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou
• farba materiálu presne nezodpovedá farbe na internete podľa ktorej bol tovar kúpený
• presnosť natlačenia vzoru na materiáli nezodpovedá fotografii, podľa ktorej bol produkt objednaný nakoľko sa jedná o originálne výrobky obsahujúce autorský dizajn.

Po prijatí reklamácie bude zákazníkovi vystavený reklamačný list s uvedením dátumu prijatia reklamácie, popisu tovaru, ktorý je predmetom reklamácie, dátumu a miesta zakúpenia tovaru, popisu nedostatku, ktorý sa na tovare vyskytol a ceny, za akú bol tovar zakúpený. Reklamačný list je zaslaný na e-mailovú adresu zákazníka alebo odovzdaný osobne. Ak zákazník reklamuje nedostatok tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4. LEHOTY NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Predávajúci zodpovedá za nedostatky tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci zákazníkom, ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená dlhšia záručná doba. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, v ktorom je si spotrebiteľ povinný po skončení opravy tovar prevziať a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za nový tovar, plynie nová záručná doba odo dňa, keď bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný zákazníkovi. Ak nie je reklamácia chybného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za nedostatky zaniká. Zákazník je po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

5. PRÁVA SPOTREBITEĽA

Pri chybách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných nedostatkoch, aby bola chyba odstránená bezplatne, riadne a načas. Pri nedostatkoch, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je chyba odstrániteľná, avšak pre opätovný výskyt nedostatku po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny tovaru. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.