1. PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Ak sa u zakúpeného tovaru vyskytne poškodenie, zákazník má právo tovar reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Zákazník je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené predávajúcim pre používanie a ošetrovanie tovaru v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.
Tovar, na ktorom bola na vyžiadanie zákazníka a po vzájomnej dohode vykonaná úprava (tj. napr. skátenie, zúženie alebo iná krajčírska úprava), nie je možné reklamovať. 

2. MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou, e-mailom. Reklamovaný tovar je možné doručiť osobne, Slovenskou poštou, alebo prostredníctvom prepravcu. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis poškodení, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru alebo poštová doručenka.

[...]