Skip to content

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej len: „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“) prostredníctvom webovej stránky dostupnej na internetovej adrese pavoldendis.com (ďalej len „internetový obchod“).

Predávajúci:

Mgr.art Pavol Dendis
IČ: 52804054
DIČ: 1084009476
so sídlom: 02901 Vavrečka 74

1.2 Zákazník zadaním a potvrdením objednávky potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

2. INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH

2.1 Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, bez súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.

2.2 Cena tovaru je stanovená v závislosti od druhu odevu, návrhu, materiálu a zhotovenia konkrétneho výrobku. Zákazník je s cenou oboznámený vopred a cenu výrobku akceptuje potvrdením objednávky.

2.3 Vzhľadom na proces výroby sa cena môže zmeniť. O takejto zmene je zákazník vždy oboznámený vopred a zmena nastane po jeho odsúhlasení a akceptovaní novej ceny. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

2.4 V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípade, že je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej alebo Českej republiky.

2.5 Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa predávajúci so zákazníkom nedohodnú inak.

2.6 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, že nebude môcť tovar dodať z dôvodu nedostupnosti na sklade. O tejto skutočnosti bude predávajúci zákazníka informovať bez zbytočného odkladu.

2.7 Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od zákazníka, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti.

2.8 Objednávku môže zákazník stornovať prostredníctvom e-mailu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho. 

3. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Zákazník vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

– vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3.2 Pri zadávaní objednávky si zákazník vyberie tovar, počet kusov, spôsob platby a spôsob doručenia.

3.3 Pred odoslaním objednávky je zákazníkovi umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil.
Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie zákazníka o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

3.4 Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci zákazníkovi potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú zákazník pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže zákazník zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

– bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK9811000000002935179746, vedený v Tatra banke
– bezhotovostne platobnou kartou

·      4.2 Zákazník sa zaväzuje uhradiť plnú výšku kúpnej ceny tovaru vrátane poštovného. Zákazník nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v plnej výške v prospech predávajúceho.

4.3 Tovar je zákazníkovi doručený:

– na adresu, ktorú zákazník určí v objednávky
– osobným odberom v mieste prevádzky predávajúceho.

4.4 Spôsob doručenia si zákazník zvolí počas objednávania tovaru.

4.5 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. Predávajúci teiž nezodpovedá za nemožnosť doručenia tovaru v prípade, že objednaný tovar nie je možné vyhotoviť v žiadanej lehote vzhľadom na nedostupnosť materiálu na trhu alebo z riadne odôvodnenej nečakanej situácie, ktorá vznikla na strane predávajúceho a ktorú v dostatočnom predstihu oznámil zákazníkovi.

4.6 Predávajúci vystaví zákazníkovi daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu zákazníka alebo je priložený k dodávanému tovaru.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1 Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

5.2 V súlade s platnými zákonmi podľa § 12 ods. 5c zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji nie je zákazník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Ak sa predávajúci a zákazník nedohodnú inak, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5.3 Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom) s uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu. Toto právo zákazníkovi vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Zb.) .

5.4 Zákazník, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Zákazník znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. Tovar sa odporúča pri zasielaní na adresu predávajuceho poistiť.

5.5 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

5.6 Tovar musí zákazník vrátuť predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný, neznečistený a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

6.2. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6.3 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať a tieto budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho (pavoldendis.com). Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 11. 2020.